تصمیم بر انتشار این آزمون ها شد تا همه ی افراد استفاده ببرند :)

تئوری اول 

سوال اول : عبارت درست2n-3میباشد

تئوری دوم

سوال اول : سکه های AوBمیبایست همسایه باشند

تئوری سوم

تئوری چهارم

در سوال 2 الف میبایست برعکس عبارت نوشته شده را ثابت کرد(ضمنن این تئوری نیاز به پیشنیاز دارد)
تئوری پنجم