به نام خدا

به امید خدا جلسات یازدهم و دوازدهم یکشنبه 92/6/10 ساعت 4 بعد از ظهر تشکیل خواهد شد

مفاد این دو جلسه عمدتا تشریح و تکمیل و حل مثال از مباحث قبلی خواهد بود