درود

آدینه‌ی این هفته کلاس‌های المپیاد کامپیوتر من برگزار نخواهد شد.

کلاس‌های المپیاد ریاضی و آقای جهان‌آرا به قوت خود باقیست.

موفق باشید