سلام ، 

فردا ساعت ١٧ کلاس در باشگاه علمی پژوهشی جوان واقع در کوچه ی حنا برگزار خواهد شد !