اولیـن جلسه کلاس های المپیـاد کامپیوتر امسال فردا پنجشنبه در محل پژوهشگاه آیت ا... خاتمی برگزار میشه .