سلام :)

 هر چیز  مربوط به کلاس تو صفحه ی "کلاس ترکیبیات اولی ها :)" قرار گرفته
بعد نوشت : از امروز هر کسی میخواد تو کلاس ها شر کت کنه (از هر پایه و مدرسه ای ) به من یه ایمیل بزنه و اینکه أزمون ها از امروز ایمیل میشه 

- وحید شمس الدینی