سلام

فردا کلاس کد نویسی از ساعت 16 تا 20، باشگاه جوان تشکیل میشه.

خدانگهدار.