روز نخست: پنج‌شنبه ۵ اردی‌بهشت ۱۳۹۲، ساعت ۱۶ تا ۲۰

روز دوم: آدینه ۶ اردی‌بهشت ۱۳۹۲، ساعت ۱۶ تا ۲۱

مکان: دبیرستان شهید صدوقی


فایل‌های آزمون:

بزرگی: ۷۰ کیلوبایت

بزرگی: ۲۷۰ کیلوبایت

آزمون تئوری هفدهم - روز نخست
بزرگی: ۶۸ کیلوبایت