درود

قابل توجه پایه‌ی سوم کامپیوتر:

پس از حدود ۲۰ روز تمرکز روی ترکیبیات، تکالیف گراف پایه‌ی سوم از سر گرفته شد و تکالیف خود را می‌توانید در صفحه‌ی گراف ببینید.