سلام


کلاس امروز با یک ساعت تأخیر، ساعت ۵ شروع خواهد شد.


ببخشید

:)