به نام خدا

 

مهلت این تمرین: ساعت یک بعد از ظهر پنجشنبه 92/5/31

 

سوالات سطح یک عملگر‌ها و ساختار‌های کنترلی:

http://codeforces.com/problemset/problem/270/A

http://codeforces.com/problemset/problem/318/A

 

سوالات سطح دو عملگر‌ها و ساختار‌های کنترلی:

http://codeforces.com/problemset/problem/228/A

http://codeforces.com/problemset/problem/118/B

 

سوالات سطح سه عملگر‌ها و ساختار‌های کنترلی:

http://codeforces.com/problemset/problem/82/A

 

سوالات سطح یک آرایه و رشته:

http://codeforces.com/problemset/problem/278/A

http://codeforces.com/problemset/problem/41/A

 

سوالات سطح دو آرایه و رشته:

http://codeforces.com/problemset/problem/144/A

http://codeforces.com/problemset/problem/136/A

http://codeforces.com/problemset/problem/275/A

http://codeforces.com/problemset/problem/160/B