به نام خدا

 

مهلت این تمرین: ساعت یک بعد از ظهر پنجشنبه 92/6/7

 

سوالات سطح یک عملگر‌ها و ساختار‌های کنترلی:

http://codeforces.com/problemset/problem/272/A

http://codeforces.com/problemset/problem/168/A

 

سوالات سطح دو عملگر‌ها و ساختار‌های کنترلی:

http://codeforces.com/problemset/problem/263/A

http://codeforces.com/problemset/problem/92/A

 

سوالات سطح یک آرایه و رشته:

http://codeforces.com/problemset/problem/265/A

 

سوالات سطح دو آرایه و رشته:

http://codeforces.com/problemset/problem/233/A

http://codeforces.com/problemset/problem/291/A

 

سوالات سطح سه آرایه و رشته:

http://codeforces.com/problemset/problem/158/C

http://codeforces.com/problemset/problem/158/D

http://codeforces.com/problemset/problem/246/A