به نام خدا

 

مهلت این تمرین: ساعت یک بعد از ظهر دوشنبه 92/6/4

 

سوالات سطح یک عملگر‌ها و ساختار‌های کنترلی:

http://codeforces.com/problemset/problem/313/A

http://codeforces.com/problemset/problem/200/B

 

سوالات سطح دو عملگر‌ها و ساختار‌های کنترلی:

http://codeforces.com/problemset/problem/110/A

http://codeforces.com/problemset/problem/255/A

 

سوالات سطح سه عملگر‌ها و ساختار‌های کنترلی:

http://codeforces.com/problemset/problem/84/A

 

سوالات سطح یک آرایه و رشته:

http://codeforces.com/problemset/problem/294/A

 

سوالات سطح دو آرایه و رشته:

http://codeforces.com/problemset/problem/149/A

http://codeforces.com/problemset/problem/208/A

 

سوالات سطح سه آرایه و رشته:

http://codeforces.com/problemset/problem/268/A

http://codeforces.com/problemset/problem/237/A