به نام خدا

 

مهلت این تمرین: ساعت یک بعد از ظهر شنبه 92/6/2

 

سوالات سطح یک عملگر‌ها و ساختار‌های کنترلی:

http://codeforces.com/problemset/problem/276/A

 

سوالات سطح دو عملگر‌ها و ساختار‌های کنترلی:

http://codeforces.com/problemset/problem/158/A

http://codeforces.com/problemset/problem/155/A

 

سوالات سطح سه عملگر‌ها و ساختار‌های کنترلی:

http://codeforces.com/problemset/problem/148/A

 

سوالات سطح یک آرایه و رشته:

http://codeforces.com/problemset/problem/285/A

 

سوالات سطح دو آرایه و رشته:

http://codeforces.com/problemset/problem/266/B

http://codeforces.com/problemset/problem/58/A

http://codeforces.com/problemset/problem/263/B

http://codeforces.com/problemset/problem/330/A

 

سوالات سطح سه آرایه و رشته:

http://codeforces.com/problemset/problem/141/A