درود

بدانید و آگاه باشید:

انجام ندادن تکالیف آقای سادات حسینی، محرومیت از کلاس بنده را نیز در پی خواهد داشت.