به نام خدا

به امید خدا جلسات نهم و دهم شنبه 92/6/9 ساعت 4 تا 7:30 در باشگاه تشکیل می‌شود و موضوع اشاره گر در این دو جلسه تدریس خواهد شد.

همچنین به دلیل آنکه تمامی تمارینی را که تا به حال گذاشته شده اند توسط دانش پژوهان بررسی نشده اند آخر این هفته تمرینی نداریم و در واقع فرصت جبرانی است برای اینکه تمارین قبلی به تمامی بررسی شوند.