به نام خدا

انشاالله جلسات هفدهم و هجدهم یکشنبه 92/6/17 ساعت 4:15 تا 7:15 در باشگاه تشکیل خواهد شد.

انشاالله در این دو جلسه کد داده ساختار های مختلفی را به کمک شی گرایی خواهیم زد و بعد از آن وارد مبحث STL می‌شویم.