سرفصل و تمرین‌های جلسه‌ی ششم الگوریتم
بزرگی: ۱۶ کیلوبایت


سرفصل و تمرین‌های جلسه‌ی هفتم الگوریتم
بزرگی: ۴۷ کیلوبایت