کلاس اولی‌ها:
  • مرتب‌سازی ادغامی (merge sort)

بقیه:

  • هرم (heap) با دستورات add و heap_up و heap_down و make_heap و pop و heap_sort
  • مرتب‌سازی صبورانه (patience sort)
  • یافتن طول بلندترین زیردنباله‌ی مشترک (LCS) در زمان مربعی
  • یافتن طول بلندترین زیردنباله‌ی صعودی  (LIS) با استفاده از مرتب‌سازی صبورانه
  • یافتن LIS با استفاده از جست و جوی دودویی

کدهای خود را در paste.ubuntu.com قرار داده و لینک آن را به goharshady[at]gmail[dot]com ارسال نمایید.