به علت برگزاری آزمون، امروز فقط کلاس الگوریتم تشکیل خواهد شد. (کلاس ترکیبیات اولی‌ها تشکیل نمی‌شود.)