سلام
کلاس های هشت آذر طبق برنامه تشکیل میشه، فقط کلاس صبح آقای گوهرشادی از ساعت 10 شروع میشه.

به موقع حضور داشته باشید.